Finanšu izlūkošanas dienesta mācību vietnes lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
72. panta pirmās daļas 1. punktu
Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumiem 
Nr. 422 “Kārtība, kādā tiek
nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība
minimālajām drošības prasībām” 8. un 11. punktu


I. Vispārīgie noteikumi

 1. Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Finanšu izlūkošanas dienesta (turpmāk – FID) mācību informācijas sistēmas (turpmāk – IS) drošības organizatoriskās prasības, kārtību, kādā IS lietotāji lieto IS resursus.
 2. IS paredzēta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) subjektiem, minētajā likumā noteikto uzraudzības un kontroles institūciju pārstāvjiem, tiesībaizsardzības iestāžu un citu publisko institūciju pārstāvjiem, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta nodarbinātajiem, izglītības un sadarbības veicināšanas nolūkiem.
 3. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar FID IS drošības politiku un kopējiem IS lietošanas noteikumiem, kā arī citiem FID darbību regulējošiem dokumentiem.
 4. Vispārīga informācija par personas datu apstrādi FID, tostarp apstrādes nolūkiem, juridisko pamatu un glabāšanas ilgumu, datu subjekta informēšanai ir ievietota FID mājaslapā.
 5. IS ietvaros tiek izmantotas tikai tehniskās sīkdatnes, lai tīmekļa vietnes izvēlnes un funkcijas darbotos pareizi. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietnes darbība nav iespējama.
 6. Atbilstoši IS drošības politikas prasībām, IS ir pieejama apstiprinātiem lietotājiem, kuri noteiktā kārtībā ir saņēmuši FID piešķirto lietotājvārdu un paroli un kuriem ir pienākums ievērot Noteikumus.
 7. Ja lietotājs ir veicis darbības, kas ir pretrunā ar Noteikumiem un vai nodarījis kaitējumu FID, lietotājs atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 8. IS datu pārzinis ir Finanšu izlūkošanas dienests.


II. IS lietotāja tiesības un pienākumi

 1. Lietotāja pienākums ir izmantot mācību materiālus savu zināšanu pilnveidošanai tikai tādā apjomā, kādā to ir atļāvis mācību vietnes administrators.
 2. Lietotāju pienākums ir sargāt lietotāja rekvizītus (lietotājvārdu, paroli) no trešajām personām. Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie ir piešķirti.
 3. IS lietotājam ir pienākums nekavējoties ziņot FID (e-pasts: macibas@fid.gov.lv), ja radušās aizdomas par kādu potenciālu IS pieejamības, integritātes vai konfidencialitātes pārkāpumu, kas var radīt traucējumus IS darbībā.
 4. Lietotājs nav tiesīgs veikt mācību materiālu lejupielādi un pavairošanu bez saskaņošanas ar FID.
 5. Lietotājam ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kas vērstas pret IS un tā satura integritāti, konfidencialitāti un pieejamību.
 6. IS lietotājam ir pienākums iepazīties ar FID sūtīto informāciju un izpildīt norādītās darbības, kas saistītas ar IS lietošanu.
 7. IS lietotājiem ir tiesības saņemt konsultatīvo atbalstu e-pastā macibas@fid.gov.lv.


III. IS lietotāju pārvaldība

 1. IS funkcionalitāte, kas saistīta ar mācību materiālu pārlūkošanu, ir pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem.
 2. Ja IS lietotājs pārstāv kādu juridisko personu vai publisko iestādi, tam ir jāizmanto iestādes oficiāla e pasta adrese.
 3. FID ir tiesības pārbaudīt reģistrācijā iekļauto informāciju un trīs darba dienu laikā aktivizēt kontu vai noraidīt pieprasījumu. Informējot par to IS lietotāju.
 4. Lietotāja dati IS tiek saglabāti sistēmā vienu gadu pēc pēdējās pieslēguma reizes un tad tiek neatgriezeniski dzēsti.
 5. FID ir tiesības jebkurā laikā bloķēt piekļuvi IS, ja tiek konstatēti Noteikumu vai Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumi.


IV. IS lietošanas kārtība

 1. Pārtraucot darbu ar IS, lietotāja pienākums ir atstāt to tādā stāvoklī, lai darbu varētu atsākt tikai pēc jaunas pieslēgšanās procedūras izpildes.
 2. IS lietotāji izmanto IS tikai mācību materiālu pārskatīšanai, izmantojot tikai tās iespējas, kas tiek piedāvātas IS ietvaros. 
 3. Funkcionālu un tehnisku neskaidrību gadījumā, kā arī IS lietotāju tiesību paplašināšanai nepieciešams vērsties Finanšu izlūkošanas dienestā, izmantojot e-pastu macibas@fid.gov.lv.
 4. Visas IS lietotāju darbības var tikt uzraudzītas un iegūtie dati var tikt izmantoti vietnes integritātes un pieejamības pārkāpumu atklāšanas nodrošināšanai.